banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...

logo_glowne.jpg

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Struktura organizacyjna i podstawy działalności

Schemat organizacyjny OIPiP

Podstawą działalności Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych jest:

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz.U. z 2011 r. Nr. 174 poz. 1038)

Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:
 1. Naczelna Izba Pielęgniarek i  Położnych, zwana dalej "Naczelną Izbą";
 2. Okręgowe izby pielęgniarek i  położnych, zwane dalej "Okręgowymi Izbami".
  (Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (DZ.U. nr174, poz 1038, art.2 ust. 4)

Struktura okręgowych izb pielegniarek i położnych

Art. 7. 1. Organami okręgowej izby są:
 1. okręgowy zjazd;
 2. okręgowa rada;
 3. okręgowa komisja rewizyjna;
 4. okręgowy sąd;
 5. okręgowy rzecznik;

Art. 8.1.Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Art. 27. Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.
Art. 28.1.  W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania izby.
2. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na podstawie prowadzonych rejestrów.
3. W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, nie będące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art.7 ust. 1 pkt 2-5.
Art. 29. 1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Naczelnej Rady;
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:
 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje prawa wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność  finansową i gospodarczą, okręgowej rady;
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Art. 34. Okręgowy sąd:
 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
 2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;
 3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
 4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Art. 35.1 Okręgowy rzecznik:
 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 2. sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Prawa i obowiązki członków samorządu

Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2—4;
2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3) przestrzegać uchwał organów izb;
4) regularnie opłacać składkę członkowską;
5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.  Przechwytywanie.JPG

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS