banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Statut PTPAiIO

STATUT
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki " , w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto Poznań.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
§4
1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki".
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o "pielęgniarce" należy przez to rozumieć również pielęgniarza.
§6
Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały. Oddział może obejmować jedno lub kilka województw. Oddziały posiadają osobowość prawną.

Rozdział II. Cele i środki działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
3. Dbanie o wysoką, etykę zawodową członków.
4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych form szerzenia wiedzy fachowej.
2. Wydawanie prac naukowych za pośrednictwem istniejących instytucji wydawniczych
3. Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej z zakresu pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki.
4. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w egzaminach kursów kwalifikacyjnych
i specjalizacyjnych, w komisjach kwalifikacyjnych, w konkursach na stanowiska kierownicze w danych działach.
5. Udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów edukacji zawodowej w zakresie pielęgniarstwa anestezjo logicznego i intensywnej opieki.
6. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami opieki zdrowotnej oraz samorządem pielęgniarek i położnych.
7. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele.
8. Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opiece.
9. Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
10. Współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§10
Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie zwyczajni, którymi są pielęgniarki, pielęgniarze zatrudnieni w jednostkach
anestezjologii i intensywnej opieki medycznej oraz przedstawiciele innych zawodów
medycznych związani zawodowo z tymi działami medycyny, którzy złożą pisemną deklarację członkowską.
a) o przyjęciu do PTPAiIO decyduje właściwy zarząd oddziału zwykłą większością głosów po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji
2. Członkowie wspierający, osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym: że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.
4. Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub zagranicą może być członkiem Stowarzyszenia po spełnieniu warunków opisanych w ust. l niniejszego paragrafu.
5. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.
§11
1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 10 niniejszego Statutu.
2. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne
Zebranie Członków.
§12
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :
a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia,
b. dbać o jego dobre imię i przestrzegać zasady etyki zawodowej i deontologii.
c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
e. terminowo opłacać składki członkowskie,
2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
a. czynne i bierne prawo wyborcze,
b. prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz
Stowarzyszenia,
c. prawo uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia, dla przedsięwzięć związanych
z wykonywanym zawodem,
d. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,
e. członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3. Członkowie wspierający oraz honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem praw wyborczych.
§13
1. Utrata członkowstwa Stowarzyszenia następuje w razie :
a. śmierci członka,
b. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a. nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :
a. nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
b. działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
d. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w niniejszym ustępie lit. a/ i b/.
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia
§14
Władzami Stowarzyszenia są :
a. Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§15
W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określona, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i podawana do wiadomości Zarządów Oddziałów. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.
§16
1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.
2. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.
Walne Zebranie Członków
§17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia żądania
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
a. uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
e. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich
powołania
g. powołanie Zakładu Stowarzyszenia
h. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia
i. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
j. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
k. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków.
9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni hyc
poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
10. W razie braku quorum określonego w § 16 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany,
odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności
honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.
Zarząd
§18
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 10 członków w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.
2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest
odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
5. Zarząd Główny może odwołać członka zarządu z pełnionej funkcji na wniosek Komisji
Rewizyjnej
6. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b. opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i
wspierających,
e. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,
i. powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia
j. zatrudnia dyrektora Zakładu w razie powołania przez Walne Zebranie Członków,
k. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
7. Zarząd powołuje Oddziały i określa ich nazwę i obszar działania.
8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
9. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
10. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia - przewodniczący może podejmować stosowne decyzje.
11 Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.
Komisja Rewizyjna
§19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności statutowej PTPAiIO.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, z szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b. kontrola opłacania składek przez członków Towarzystwa
c. kontrola działalności statutowej Towarzystwa przeprowadzana co najmniej raz w roku
d. komisja rewizyjna PTPAiIO nadzoruje i kontroluje komisje rewizyjne oddziałów
e. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
f. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może piastować mandatu członka Zarządu ani pozostawać z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Sąd Koleżeński
§20
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
a. rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia,
b. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:
a. udzielić upomnienia,
b. udzielić nagany,
c. zawiesić w prawach członka,
d. wnieść do Zarządu o skreślenie z listy członków lub wykluczenie ze Stowarzyszenia
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.
5. Sąd Koleżeński zbiera się i obraduje w pełnym składzie - wydając swe orzeczenie nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku lub skargi.
6. W sprawach zawiłych lub ze względu na szczególne okoliczności orzeczenie może być wydane w terminie późniejszym - nie później jednak niż trzech miesięcy od złożenia wniosku lub skargi.
7. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego musi zawierać sentencję oraz pisemne uzasadnienie - w którym podane są motywy rozstrzygnięcia.
8. Orzeczenia doręcza się stronom sprawy rozpoznanej przez Sąd Koleżeński.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłe na skutek odwołania od orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego są ostateczne.
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia
§21
Zarząd Główny Stowarzyszenia z inicjatywy co najmniej 10 osób spełniających warunki określone w paragrafie 10 powołuje Oddział ustala jego nazwę i obszar działania. Władzami Oddziału
Stowarzyszenia są :
a. Walne Zebranie Członków Oddziału.
b. Zarząd Oddziału.
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§22
Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lala, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§23
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§24
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału 1 raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź na żądanie co najmniej 1/4 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy :
a. Ustalanie głównych kierunków działania Oddziału.
b. Wybór Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
c. Uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
d. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
e. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
f. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.
§26
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący i są one protokołowane.
§27
1. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 10 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§28
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :
a. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
b. Uchwalanie rocznych planów działania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
c. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
d. Powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych.
e. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
f. Podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Oddziału.
g. Występowanie do Walnego Zebrania Członków 7 wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału.
h. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
i. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nic należących do kompetencji Walnego zebrania Członków.
§29
Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, w tym
Przewodniczącego i Sekretarza, których to komisja wybiera ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
§30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
a. Kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok
b. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału.
c. Składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swej działalności
d. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§31
Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zaprzestanie w nich działalności więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków spośród nie wybranych, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
§32
Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
§33
Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia
§34
1. Zakład powoływany jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków i działa na rzecz Stowarzyszenia.
2. Zakładem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia
3. Zakład Stowarzyszenia powoływany jest w celu prowadzenia:
- świadczeń diagnostycznych,
- świadczeń leczniczych,
- świadczeń z zakresu rehabilitacji somatycznej i psychicznej,
- świadczeń zapobiegawczych i promocji zdrowia, a nadto:
-doskonalenia zawodowego pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki i każdej innej działalności zleconej przez Zarząd.
4. Zakład może uruchomić aptekę leków.
5. Dyrektorem Zakładu powinien być członek Stowarzyszenia.
6. Pracownikami Zakładu mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
§35
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący działający samodzielnie, zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli jednemu z wiceprezesów, działającemu łącznie z jednym z członków
Zarządu. Zarząd może udzielić dyrektorowi Zakładu stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia
§36
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
a. składki członkowskie, wpisowe,
b. dochody . nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c. dotacje,
d. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
e. dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
f. dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto
Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w
wysokości ustalonej przez Zarząd.
6. Zabronione jest udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
7. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
9. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
§37
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie :
a. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
5. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami
stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich
postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
6. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
7. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
8. Jeżeli majątek Stowarzyszenia nic wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli Stowarzyszenia, likwidator zgłasza wniosek o ogłuszenie upadłości Stowarzyszenia.
9. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa upadłościowego.
Postanowienia końcowe
§38
Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
§39
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.


okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

  Przechwytywanie.JPG

Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS