banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...
7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna / Prawo / Opinie prawne

Opinie prawne

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

w sprawie podawania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych o nazwie Olfen 75 mg., oraz Dicloratio 75mg.
2019-07-02

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Opinia dotycząca zakazu stosowania lakierów żelowych, hybrydowych oraz odżywek do poznokci w postaci lakierów przez pracowników medycznych sprawujących opiekę nad pacjentem.

2017-06-16

Opinia prawna

Czy jest możliwość zatrudnienia ratownika medycznego na stanowisku pielęgniarki?
2013-01-03

Opinia Radcy Prawnego OIPiP w Olsztynie

Czy pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa zobowiązana jest uzyskać nowy 14 – znakowy numer REGON?

Opinia prawna w sprawie wykonywania ekg przez położną

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO I POŁOŻNICZEGO
mgr Leokadia Jędrzejewska

Opinia prawna
w sprawie wykonywania badania elektrokardiograficznego przez położną


Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

                                    Mińsk Mazowiecki, dnia 5 sierpnia 2012 roku
OPINIA  PRAWNA
DLA: Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
DOTYCZĄCA: stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
SPORZĄDZONA PRZEZ: rdc. pr. Piotra Siłakiewicza
Wniosek:
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki służy osobie, która złożyła wniosek wraz z odpisem dyplomu, gdzie zawarto zapis, iż ukończyła w 2012 r. studia I stopnia licencjackie w formie niestacjonarnej. Art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nie będzie miał zastosowania do rozpatrywanej sprawy (art. 98 ust. 2 ustawy).
Zapytanie:
Czy Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położonych może, w kontekście art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, stwierdzić prawo wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, która złożyła wniosek wraz z odpisem dyplomu, gdzie zawarto zapis, iż ukończyła w 2012 r. studia I stopnia licencjackie w formie niestacjonarnej?
Uzasadnienie:
W myśl art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położonej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.), pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Ust. 2 stanowi, iż szkołą pielęgniarską jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie:
1) studiów pierwszego stopnia;
2) studiów drugiego stopnia.
Stosownie do ust. 3 w/w przepisu, kształcenie w szkole pielęgniarskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 1:
1) trwa co najmniej 3 lata i obejmuje co najmniej 4600 godzin kształcenia zawodowego, w tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 1/3 wymiaru kształcenia;
2) może trwać krócej niż 3 lata - w przypadku pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, jeżeli po ich ukończeniu pielęgniarka uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
Wreszcie zgodnie z ust. 4, standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo określają przepisy wydane na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Jednocześnie art. 54 ust. 4 w/w ustawy stanowi m.in, iż studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 1, nie mogą być prowadzone w formie niestacjonarnej.
W myśl art. 55 ust. 1, studia, o których mowa w art. 52 ust. 3 pkt 2, są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Treści programowe studiów realizowanych w obu systemach są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w systemie niestacjonarnym nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym.
Z lakonicznego zapytania Okręgowej Rady nie wynika, iż stan faktyczny sprawy dotyczy kształcenia pielęgniarki na studiach pierwszego stopnia w warunkach art. 52 ust. 3 pkt 1 czy też art 52 ust. 3 pkt 2 ustawy. W przypadku określonym w ostatnim z wyżej wymienionych przepisów kształcenie może odbywać się bowiem również w warunkach niestacjonarnych (jak wynika wprost z art. 55 ust. 1 ustawy).
Zatem dalszej analizie należy poddać ocenie stan faktyczny pod kątem dyspozycji przepisu art. 52 ust. 3 pkt 1 ustawy. W tym jednak przypadku należy wskazać na treść przepisów tymczasowych ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położonej.
Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, a mianowicie art. 98 ust. 1 ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbywa się na dotychczasowych zasadach. Według zaś ust. 2, kształcenie w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych kontynuuje się na dotychczasowych zasadach.
Z powyższego wynika, iż rozpoczęte przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy (tj.: przed dniem 1 stycznia 2012r.) kształcenie podyplomowe jak i kształcenie w szkołach pielęgniarskich należy odbywa się na dotychczasowych zasadach. Wywieść należy z tego wniosek, iż po ukończeniu w/w kształcenia (przypadającego po wejściu w życie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położonej) jego uczestnik nabywa (po spełnieniu pozostałych wymagań wynikających z art. 28 i n. ustawy)  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Uznać trzeba więc, iż w ten sposób spełniony jest warunek wynikający z art. 52 ustawy („ukończenie szkoły pielęgniarskiej”). Zatem bez znaczenia jest, czy dyplom ukończenia wyższej szkoły na studiach I stopnia, uzyskany na skutek kształcenia rozpoczętego na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.), dotyczy studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. nie wprowadzała bowiem wymogu, aby wyższe studia pielęgniarskie (magisterskie lub zawodowe - art. 7 ustawy) prowadzone były w formie stacjonarnej (zabraniając prowadzenia ich w formie niestacjonarnej).
W tych okolicznościach należy stwierdzić prawo wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, która złożyła wniosek wraz z odpisem dyplomu, gdzie zawarto zapis, iż ukończyła w 2012 r. studia I stopnia licencjackie w formie niestacjonarnej. Art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nie będzie miał zastosowania do rozpatrywanej sprawy.
Na marginesie należy dodać, iż z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, iż osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożyły stosowny wniosek. Zatem nawet brak ukończenia jakichkolwiek studiów pielęgniarskich (mimo takiego wymogu na gruncie art. 52 ustawy) nie jest przeszkodą do nabycia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w przypadku osób, którym służyło takie prawo na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy. Być może w omawianej sprawie zastosowanie znajdzie również w/w przepis (brak bliższych danych w opisie stanu faktycznego zapytania uniemożliwia jednoznaczne ustosunkowanie się do w/w kwestii).

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej od dnia 1 stycznia 2012r.

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz zasady prowadzenia rejestru praktyk zawodowych uregulowane zostały w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r , która weszła w życie w dniu 1 lipca 2011r oraz w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r, która wejdzie w Zycie od dnia 1 stycznia 2012r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód w ramach:
1/umowy o pracę,
2/stosunku służbowego,
3/umowy cywilnoprawnej
4/wolontariatu.
5/praktyki zawodowej indywidualnej lub grupowej w formie spółki cywilnej,jawnej lub partnerskiej ( art. 5 ust. 2 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej).
Pielęgniarka i położna wykonująca zawód w formach wymienionych w pkt 1-3 są zobowiązana jest do informowania okręgowej rady pielęgniarek i położnych w terminie 14 dni od o nawiązania stosunku służbowego lub umowy oraz o rozwiązaniu stosunku służbowego lub umowy.
W w/w informacji należy wskazać:
-nr prawa wykonywania zawodu,
-datę zatrudnienia i stanowisko,
-miejsce wykonywania zawodu,

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej pielęgniarki mogą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie i przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów w formie:
- jednoosobowej indywidualnej praktyki pielęgniarki (specjalistyczna praktyka),indywidualnej praktyki pielęgniarki (specjalistyczna praktyka) wyłącznie w miejscu wezwania,
-indywidualna praktyka pielęgniarki (specjalistyczna praktyka) wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
- spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka.

Miejscem wezwania nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego ( art. 20 ustawy o działalności leczniczej)

Organem prowadzącym rejestr podmiotów wykonujących praktykę zawodową (działalność leczniczą )dla pielęgniarek jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki (art. 106 ustawy o działalności leczniczej).

Pielęgniarka, która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (indywidualną lub grupową ) składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do rejestru. Wniosek o dokonanie wpisu powinien zawierać dane wymienione w art. 102 ust 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.

Organ prowadzący rejestr obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a od dnia złożenia wniosku upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po zawiadomieniu na piśmie organu rejestrowego. Termin 40 dniowy nie ma zastosowania w sytuacji gdy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Termin 30-to dniowy biegnie od dnia dokonania uzupełnień.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisaną do rejestru obowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr(tj. oipip) wszelkie zmiany dotyczące danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania. W przypadku nie zgłoszenia zmian w oznaczonym terminie organ prowadzący rejestr może , w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10-ciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, na podstawie uchwały podjętej przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych .

Radca prawny OIPiP
Halina Domańska

PRAWA PACJENTA a wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej

.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r (Dz.U nr 76 poz.641) - przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta ,ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia spowodowała ,iż dniem wejścia w życie tej tj. z dniem 21 maja 2009r ustawy zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o prawach pacjenta.
Ustawa o prawach pacjenta nakazuje przestrzeganie praw pacjenta przez:
-organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia,
-Narodowy Fundusz Zdrowia
-podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
-osoby wykonujące zawody medyczne,
-inne osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Katalog podmiotów zobowiązanych do respektowania ustawowo określonych praw pacjenta jest spory. Osobami tymi są m.in. osoby wykonujące zawody medyczne ,co oznacza, iż dotyczy to także pielęgniarek i położnych.
Obok wymienionej na wstępie ustawy o prawach pacjenta także ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z 1996r zawiera przepisy zobowiązujące pielęgniarkę i położną do wykonywania zawodu i respektowania praw pacjenta. Z ustawy o zawodzie pielęgniarki wynika, iż pacjent ma prawo do:
*udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę i położną ,posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualna wiedzą medyczna, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością ( art. 18 ustawy),
*udzielania mu pomocy przez pielęgniarkę ,położną zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu( art.19 ustawy),
*uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach( art. 20 ust.1 ustawy),
*uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, z zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną opieką pielęgnacyjną (art. 20 ust.2 ustawy),
*zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu ( art. 21 ust. 1 ustawy).
Ustawa o prawach pacjenta zawiera m.in. uregulowanie związane z uzyskiwaniem zgody pacjenta na udzielanie mu świadczeń zdrowotnych lub jej odmowę.
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowę takiej zgody. Zanim pacjent podejmie stosowną decyzje w tym zakresie ustawa gwarantuje mu prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia. Pielęgniarka ,położna zobowiązana jest do udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi, gdy pacjent ma mniej niż 16 lat, sformułowanej przystępnie informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych. Zgoda lub sprzeciw na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub pielęgnacyjnych może być wyrażona ustnie albo przez takie zachowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się takim czynnościom albo brak takiej woli. Ustawa o prawach pacjenta przewiduje formę pisemną uzyskania takiej zgody od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego tylko w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania takiej metody lub diagnostyki, która stwarza podwyższone ryzyko dla pacjenta. W praktyce może się zdarzyć sytuacja, że przedstawiciel ustawowy pacjent który nie ukończył 16 lat, opiekun prawny pacjenta ubezwłasnowolnionego wyrazi zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego natomiast zgody takiej nie wyrazi i zgłosi sprzeciw sam pacjent. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sadu opiekuńczego.
Innym istotnym i występującym powszechnie w praktyce prawem pacjenta jest prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem , a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, w szczególności związanych ze stanem zdrowia pacjenta. Informacje związane z omawianą tajemnicą wiąże osoby wykonujące zawód medyczny także po śmierci pacjenta.
Wskazane i omówione wyżej prawa pacjenta to tylko niektóre z praw jakie w związku udzielaniem świadczeń zdrowotnych przysługują pacjentom i powodują po stronie osób wykonujących te świadczenia obowiązek ich zachowania i stosowania.

Halina Domańska
Radca prawny OIPiP

Opinia Radcy Prawnego OIPiP w Olsztynie

w  sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej

Opinia prawna w sprawie dodatkowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem (tzw. prywatne noce)

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby podejmujące działalność zawodową mogą być zatrudniane w różnych prawnych  formach zatrudnienia przewidzianych w stosownych przepisach. W praktyce występują jednak pewne ograniczenia nie dopuszczające do dowolności w tym zakresie.

Opinia prawna - w sprawie kwalifikowania do wykonywania szczepień ochronnych

Zasady wykonywania szczepień ochronnych  (obowiązkowych wynikających z kalendarza szczepień i nieobowiązkowych) reguluje ustawa z 5 grudnia 2008r  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi – zwana dalej u.z.z.z (DZ.U . 234.poz.1570).  Przechwytywanie.JPG

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS