banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...

logo_glowne.jpg

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne grupowe ubezpieczenie Członków Izby...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

(Wyciąg z art. 33 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2011, Nr 174, poz 1038)

Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność  finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
  2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
  3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna działa w składzie:


        Przewodniczący Komisji:

  • Stanisław Goliński

        Członkowie Komisji:

Katarzyna Rogowska

Natalia Gątarska

Małgorzata Gerek

Małgorzata Waszczyńska

REGULAMIN
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);
2) okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
3) okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
4) okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
5) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
6) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
7) okręgowej izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych;
8) Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. 1. W skład okręgowej komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybrani przez okręgowy zjazd.
2. Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Okręgowa komisja rewizyjna działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wyboru.
2. Na posiedzeniu o którym mowa w ust. 1 ustala się liczbę wiceprzewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej oraz dokonuje się ich wyboru, a także wyboru sekretarza okręgowej komisji rewizyjnej.
3. Pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 ustaje wskutek odwołania przez okręgową komisję rewizyjną albo rezygnacji.

§ 4. 1. Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wiceprzewodniczący, przy czym w sytuacji, gdy jest więcej niż jeden wiceprzewodniczący – ten z nich, który został wyznaczony przez przewodniczącego.
2. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne

dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej komisji rewizyjnej, organ ten wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków komisji.

§ 5. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby. Przewodniczący podejmuje decyzję o terminie i miejscu posiedzeń. Okręgowa komisja rewizyjna może sama określać terminy i miejsca swoich posiedzeń.

§ 6. Z posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub zastępujący go wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub członek komisji pełniący jego obowiązki w trakcie posiedzenia.

§ 7. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały.
2. Okręgowa komisja rewizyjna jest władna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.
5. Uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej podpisuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub zastępujący go członek okręgowej komisji rewizyjnej.
6. W sprawach innych niż te, o których mowa w ust. 1 okręgowa komisja rewizyjna podejmuje decyzje w określony przez siebie sposób.

§ 8. Do zakresu zadań przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej należy:
1) reprezentowanie komisji;
2) opracowywanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją;
3) składanie w imieniu komisji informacji na posiedzeniach okręgowej rady oraz sprawozdań okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 9. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:
1) okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę finansową dokumentów bankowych  i kasowych izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
2) nadzór nad realizacją uchwał okręgowego zjazdu, okręgowej rady i jej prezydium dotyczących spraw finansowych i gospodarczych;
3) kontrolę poprawnego gospodarowania przez okręgową radę finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami okręgowej rady i jej prezydium;
4) składanie okręgowej radzie informacji i wniosków, a okręgowemu zjazdowi rocznych
i kadencyjnych sprawozdań.

§10. 1. Komisja rewizyjna raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności okręgowej izby pod względem:
1) celowości – ocena zgodności działania z ustawą, wskaźnikami rzeczowo-finansowymi oraz prelminarzem budżetowym na dany rok;
2) rzetelności – ustalenie stanu dokumentalnego z rzeczywistym i kompletności udokumentowania wykonanych przedsięwzięć oraz ich ujęcia w ewidencji i sprawozdaniach;
3) gospodarności – racjonalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych
i rzeczywistych;
4) legalności – zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wynikającymi z wewnętrznych uchwał i postanowień;
2. Komisja rewizyjna ustosunkowuje się do poprawności merytorycznej, formalnej
i rachunkowej dokumentów źródłowych oraz ewidencji i sprawozdań.
3. Okręgowa komisja rewizyjna w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości o poważnym zakresie powinna wnioskować zlecenie przeprowadzenia kontroli przez specjalistów.
4. Raz na cztery lata komisja rewizyjna powinna wnioskować dokonanie badania sprawozdań finansowych przez biegłych księgowych.
5. Materiały z tych badań mogą być wykorzystane do zaopiniowania działalności finansowej oraz ewidencji i dokumentacji .

§ 11. 1. Kontrola okręgowej rady przeprowadzana jest na podstawie uchwały okręgowej komisji rewizyjnej określającej datę i zakres kontroli.
2. Okręgowa komisja rewizyjna zawiadamia okręgową radę o terminie kontroli z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając zakres kontroli.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku kontroli stanu kasy okręgowej izby.
4. Z każdej kontroli okresowej komisja rewizyjna sporządza protokół wraz z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W protokole winny być zawarte wyłącznie stwierdzone fakty i ustalenia poparte dokumentami. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego. Zalecenia pokontrolne są podejmowane w formie uchwały.
5. Okręgowa komisja rewizyjna przedkłada protokół pokontrolny wraz z zaleceniami przewodniczącemu okręgowej rady, któremu w terminie 30 dni przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień pokontrolnych i wniosków o uzupełnienie kontroli. Komisja ma obowiązek ustosunkowania się do wyjaśnień i wniosków w terminie jednego miesiąca.
Zmiana treści zaleceń pokontrolnych dokonywana jest w formie uchwały.
6. Po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 4 i 5 przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przedstawia ostateczną wersję protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych na najbliższym posiedzeniu okręgowej rady.

§ 12. 1. Pracownicy biura okręgowej izby, członkowie prezydium okręgowej rady, przewodniczący komisji i zespołów problemowych powołanych przez okręgową radę udzielają okręgowej komisji rewizyjnej, na jej żądanie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień
w sprawach finansowych i gospodarczych będących przedmiotem kontroli.
2. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę dokumentów określonych w § 10
pkt 1 w obecności przewodniczącego okręgowej rady lub wskazanego przez niego członka prezydium okręgowej rady lub pracownika biura okręgowej izby odpowiedzialnego za prowadzenie tych dokumentów. Sporządzenie kopii dokumentów zawierających dane osobowe nie jest dopuszczalne. Fakt sporządzenia kopii dokumentu winien być zaznaczony  w protokole pokontrolnym.
3. Okręgowy sąd i okręgowy rzecznik udzielają wyjaśnień, na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej, wyłącznie w sprawach dotyczących realizacji budżetu tych organów.

§ 13. Obsługa kancelaryjna, finansowa i prawna okręgowej komisji rewizyjnej należy do biura okręgowej izby.  Przechwytywanie.JPG

okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 16-18 września 2021 r. ...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...

© 2012 - 2024 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS